• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ustka, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 05/05/2019 z dnia 05 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE


Syndyk (organizator przetargu) masy upadłości spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Połowów Przetwórstwa i Handlu KORAB S.A. z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Stryjkowska 24, adres dla doręczeń: Kancelaria Syndyka Monika Piwkowska-Skuza ul. Braci Gierymskich 1/17, ogłasza trzeci nieograniczony, ofertowy przetarg pisemny, w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Przedmiotem przetargu jest możliwość nabycia:

 1. Pkt I . Sprzedaż, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego na które składają się z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji, usługowo - biurowej, produkcyjnej, magazynowej i socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, w całości położonych w miejscowości Ustka ul. Westerplatte 4, położonych w granicach Portu Morskiego Ustka tj:

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2231 ha oraz prawo własności budynku nowej sieciarni o powierzchni 1320 m2, KW SL1S 00081509/8;

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 3124 ha oraz prawo własności budynku starej sieciarni z dobudówkami o powierzchni 1619 m2, KW SL1S 00044428/5.

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 0, 2346 ha oraz prawo własności do:

 • nabrzeża korwińskiego

 • nabrzeża kuźnieckiego

 • nabrzeża rozewskiego

 • nabrzeża władysławowskiego

 • nabrzeża w basenie budowlanym

KW SL1S 00044430/2.

 1. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek o powierzchni 2, 3986 ha oraz prawo własności budynków, KW SL1S 00044431/9.

Pkt II. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, działka 1560/12, o powierzchni 297 m2 położoną w Ustce między ul. Bohaterów Westerplatte, a ul. Na Wydmie. KW SL1S/00044423/0. Działka niezabudowana stanowi drogę osiedlową, utwardzoną.

Cena wywoławcza wynosi:

 1. Za nieruchomości opisane w pkt I – 11 770 005 zł netto

 2. Za nieruchomości opisane w pkt II 36 675 zł netto

Jeśli przy sprzedaży wystąpi podatek VAT, zostanie on doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wpłata wadium, zgodnie z wymogami Regulaminu Przetargu ogłoszonego na stronie internetowej kancelarii syndyka : www.mskuza.pl, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, wyłożonego, do wglądu, w kancelarii syndyka przy ul. Braci Gierymskich 1/17 w Słupsku w dni robocze, od pon. do piąt. od godz.8.00 do 16.00

Wadium odpowiada 10% wskazanej powyżej łącznej ceny wywołania netto tj.Wpłata wadium przez oferenta winna na warunkach wskazanych w Regulaminie Przetargu w terminie do 14.06.2019 r.W przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert na zakup ww. nieruchomości, syndyk dopuszcza na posiedzeniu w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 10.00, dodatkową licytację ustną, której warunki, w tym kwota postąpienia, określone zostaną przez syndyka na rozprawie. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oddzielnie na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. nieruchomości wskazanych w pkt I i osobno na nieruchomość wskazaną w pkt II, warunków przetargu, w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 14.06.2019 r. do godziny 15.00, ze wskazaniem sygn. akt: VI GUp 1/15 i dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości KORAB”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, datą wpływu jest wpływ oferty do Sądu. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18.06.2019 r. o godzinie 10.00 budynku Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk w Sali 424 . Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Lokalizacja