• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
  • Cena: 105 600.00 zł
  • Powierzchnia: 2 441.00 m 2
Wydanie nr 07/03/2019 z dnia 07 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piotrkowskiego, położona w Czarnocinie,

gmina Czarnocin, przeznaczona do sprzedaży

ADRES NIERUCHOMOŚCI

Czarnocin, gmina Czarnocin

 

NAZWA OBRĘBU

Czarnocin

 

NUMER DZIAŁKI WG. KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

1799/10 o pow. 0,2441 ha – grunty rolne zabudowane –

Br–RIVa 0,1435 ha, Br–RIVb 0,1006 ha

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG. KW

PT1P/00051075/4

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 położona jest przy ulicy Poniatowskiego, ma kształt litery „L”. W południowej części nieruchomości posadowione są podziemne elementy sieci kanalizacyjnej w tym 6 studzienek kanalizacyjnych o głębokościach od około 1,7 m do około 3,6 m (licząc od lustra wody). Na mapie zasadniczej ujawniony jest przebieg sieci kanalizacyjnej oraz budowla podziemna obejmująca 4 z ww. studzienek kanalizacyjnych. Jednakże nieustalony jest faktyczny przebieg ujawnionej na mapie zasadniczej sieci kanalizacyjnej, a także rozmiary budowli podziemnej stanowiącej element sieci kanalizacyjnej oraz nieznana jest przydatność użytkowa tejże budowli. Działka porośnięta jest drzewami brzozy i klonu oraz zielenią urządzoną w tym m.in. trawnikiem i kilkunastoma drzewami ozdobnymi. Pozostała część działki utwardzona jest żużlem i użytkowana jako parking. Wzdłuż północnej granicy, przez teren nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki, także przez jej teren, przebiega napowietrzna sieć linii energetycznej niskiego napięcia wraz z posadowionymi słupami betonowymi. Ponadto fragmentarycznie teren nieruchomości w części południowej użytkowany jest rolniczo.

Nieruchomość w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.

Działka zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków nie posiada wyznaczonych w terenie granic. Przyszły nabywca może na własny koszt zlecić wykonanie takich prac, celem wyznaczenia tych granic.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Brak „obowiązującego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki określa Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarnocin zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 roku, działka nr 1799/10 obr. Czarnocin

znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczona symbolem MN oraz fragmentarycznie w jednostce oznaczonej symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość objęta została Decyzją o warunkach zabudowy znak: 6730.39.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku, w której ustala się sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie budynku usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi i budową parkingu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1799/10 obręb Czarnocin, gm. Czarnocin.

FORMA ZBYCIA

Przetarg ustny nieograniczony

Ww nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17.10.2018 r., drugi w dniu 16.01.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1799/10 o pow. 0,2441 ha wynosi brutto – 105 600,00 zł słownie: sto pięć tysięcy sześćset złotych.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Wadium dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1799/10 o pow. 0,2441 ha wynosi 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych .

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 17 kwietnia 2019 roku z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka 1799/10” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 lutego 2019 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 31 lipca 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-88-37, 044/ 732-88-36 a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Starostwo Powiatowe / Wydziały i samodzielne stanowiska – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja