• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
 • Cena: 600 000.00 zł
 • Powierzchnia: 465.00 m 2
Wydanie nr 03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Załącznik do Zarządzenia Nr 86/24

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 27 marca 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej budynkiem niemieszkalnym działki gruntu położonej na terenie miasta Bielawa przy pl. Kościelnym 4

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr SW1D/00031404/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o nr ewidencyjnym 282 obręb Fabryczna o pow. 0,0465 ha, użytek Bi zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się samosiejki, trzy drzewa, które podlegają ochronie prawnej, a także studnia. Schody od wejścia do budynku od ulicy Piastowskiej leżą poza granicami działki nr 282 obręb Fabryczna. Budynek niemieszkalny to obiekt nieużytkowany, dwupiętrowy, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 241,50 m2, powierzchni użytkowej (bez piwnic i strychu) 410,07 m,2, powierzchni ruchu (klatka schodowa i korytarze) 120,24 m2. Budynek wykonany w technologi tradycyjnej- murowany z dachem dwuspadowym, w nie najlepszym stanie technicznym, elementy konstrukcyjne w dostatecznym stanie technicznym, natomiast elementy wykończeniowe całkowicie zdewastowane bądź zdemontowane, budynek praktycznie pozbawiony instalacji, zaśmiecony, zdewastowany z widocznymi nadpaleniami. Zużycie techniczne budynku szacuje się na 85%.Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to obszar usług centrotwórczych – UC. Nieruchomość leży w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 21 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 /słownie: sześćset tysięcy złotych/.

 1. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.

  Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA 1 oddział Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej 10 czerwca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

  1. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

  2. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  -dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości

  osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

  • cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2017 r, poz. 2278), obowiązany jest przedstawić

  komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działaniu w jego imieniu zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020, poz.1359).

 • Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

 • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA 1 oddział Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

 • Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

 • W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.

 • Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy.

  Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy.

  Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

  1. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  2. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 27 /II p/ telefon /74/ 8328794.

  Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 26 /II p/ telefon /74/ 8328751.

  wywieszono dnia 3 kwietnia 2024 r. do dnia przetargu

  Zastępca Burmistrza Aleksander Siódmak

  Lokalizacja