• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Poniatowa, Woj. Lubelskie
Wydanie nr 08/05/2019 z dnia 08 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin


OGŁASZA

VI PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W PONIATOWEJ DZ. 54/10

⦁    Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 54/10 o powierzchni 0,0503 ha, położonej w  Poniatowej, obręb 03-Młynki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00032693/1.
⦁    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.046,00 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 00/100).
⦁    Transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
⦁    Wadium w wysokości 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 5500 2515  w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Poniatowa dz. 54/10 ) w terminie do dnia 28 maja 2019 r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z Oferentów przetargu.
⦁    Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.
⦁    Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy oraz nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez spółkę, traci prawa wynikające przybicia oraz utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

⦁    Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
⦁    Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 30.05.2019 r. do godz. 10: 00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Poniatowa dz. nr 54/10 - nie otwierać do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.
⦁    Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.
⦁    Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 153, 81 44 52 268,81 44 52 289.
⦁    Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 733.Lokalizacja