• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Chojnów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 17 700.00 zł
  • Powierzchnia: 274.00 m 2
Wydanie nr 08/11/2019 z dnia 08 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

    Chojnów, dnia 07 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów, tel. 76 8 188 502, fax 76 8 187 587

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.), Zarządzenia Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów do sprzedaży, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00039781/7;

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie:

działka numer 1187/24 o pow. 0,0274 ha (Bz),

działka numer 1194/277 o pow. 0,0345 ha (Bi),

działka numer 1194/278 o pow. 0,0215 ha (Bi),

działka numer 1194/279 o pow. 0,0247 ha (Bi),

działka numer 1194/280 o pow. 0,0207 ha (Bi),

działka numer 1194/281 o pow. 0,0267 ha (Bi),

działka numer 1194/282 o pow. 0,0384 ha (Bi) - udział w wysokości 1/5 części,

działka numer 1194/282 o pow. 0,0384 ha (Bi) - udział w wysokości 1/5 części,

działka numer 1194/282 o pow. 0,0384 ha (Bi) - udział w wysokości 1/5 części,

działka numer 1194/282 o pow. 0,0384 ha (Bi) - udział w wysokości 1/5 części,

działka numer 1194/282 o pow. 0,0384 ha (Bi) - udział w wysokości 1/5 części.

Działka numer 1187/24 o kształcie regularnym (prostokąt), położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie równym, płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o pow. 51,70 m2 oraz budynkiem drewnianym o pow. 8,20 m2, tarasem o pow. 11,10 m2 i ogrodzeniem wraz z bramą wjazdową, będącymi własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Dostęp komunikacyjny bezpośrednio drogą gminną numer 1187/56 stanowiącą własność Gminy Chojnów. Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka numer 1194/277 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym numer 1 o konstrukcji betonowej typu bunkier o pow. 47,70 m2 oraz budynkiem letniskowym numer 2 o konstrukcji betonowej typu bunkier o pow. 18,90 m2, będącymi własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/277 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/277 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka numer 1194/278 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej typu bunkier o pow. 37,20 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/278 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/278 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka numer 1194/279 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej typu bunkier o pow. 44,20 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/279 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/279 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka numer 1194/280 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej typu bunkier o pow. 77,00 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/280 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/280 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka numer 1194/281 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej typu bunkier o pow. 51,90 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/281 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282, która stanowi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/281 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Niezabudowana działka numer 1194/282 o kształcie nieregularnym (wybetonowany plac), położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, zagospodarowana jako ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27. Działka numer 1194/282 zostanie zbyta w udziałach wynoszących po 1/5 części wraz z działkami numer: 1194/277, 1194/278, 1194/279, 1194/280, 1194/281. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

Działki numer 1187/24, 1194/277, 1194/278, 1194/279, 1194/280, 1194/281, 1194/282 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVI/288/2002 z dnia 30 września 2002 r., oznaczone są symbolem OW – teren ośrodka wypoczynkowego.

Dla terenu oznaczonego symbolem OW plan ustala:

1. Teren istniejącego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego.

2. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i budowę nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. Wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji.

4. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, handlu i gastronomii.

5. Dopuszcza się dokonywanie podziałów terenu na działki rekreacyjno-wypoczynkowe pod warunkiem zapewnienia ogólnej dostępności terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

6. Ogrodzenia wydzielonych działek winny być o charakterze ażurowym i nie mogą przekraczać wysokości 0,8 m.

Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Ceny wywoławcze nieruchomości do przetargu wynoszą:

Działka numer 1187/24: cena gruntu – 17.700,00 złotych (siedemnaście tysięcy siedemset 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 150.000,00 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), wartość budowli – 23.300,00 złotych (dwadzieścia trzy tysiące trzysta 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego i budowli) tj. 173.300,00 złotych (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/277: cena gruntu – 24.600,00 złotych (dwadzieścia cztery tysiące sześćset 00/100 złotych), wartość budynków letniskowych – 62.200,00 złotych (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynków letniskowych) tj. 62.200,00 złotych (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/278: cena gruntu – 15.900,00 złotych (piętnaście tysięcy dziewięćset 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 34.700,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące siedemset 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 34.700,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące siedemset 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/279: cena gruntu – 18.000,00 złotych (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 41.300,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy trzysta 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 41.300,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy trzysta 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/280: cena gruntu – 15.300,00 złotych (piętnaście tysięcy trzysta 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 71.900,00 złotych (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 71.900,00 złotych (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/281: cena gruntu – 19.400,00 złotych (dziewiętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 48.400,00 złotych (czterdzieści osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 48.400,00 złotych (czterdzieści osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Działka numer 1194/282: cena gruntu, tj. udziału w wysokości 1/5 części620,00 złotych (sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

Działka numer 1194/282: cena gruntu, tj. udziału w wysokości 1/5 części620,00 złotych (sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

Działka numer 1194/282: cena gruntu, tj. udziału w wysokości 1/5 części620,00 złotych (sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

Działka numer 1194/282: cena gruntu, tj. udziału w wysokości 1/5 części620,00 złotych (sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

Działka numer 1194/282: cena gruntu, tj. udziału w wysokości 1/5 części620,00 złotych (sześćset dwadzieścia 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

Wylicytowane ceny sprzedaży płatne są jednorazowo na konto Gminy Chojnów.

Wadium dla działki numer 1187/24 określono na kwotę 1.800,00 złotych (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/277 określono na kwotę 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/278 określono na kwotę 1.600,00 złotych (jeden tysiąc sześćset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/279 określono na kwotę 1.800,00 złotych (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/280 określono na kwotę 1.500,00 złotych (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/281 określono na kwotę 1.900,00 złotych (jeden tysiąc dziewięćset 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/282, tj. udziału w wys. 1/5 części określono na kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/282, tj. udziału w wys. 1/5 części określono na kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/282, tj. udziału w wys. 1/5 części określono na kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/282, tj. udziału w wys. 1/5 części określono na kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt 00/100 złotych).

Wadium dla działki numer 1194/282, tj. udziału w wys. 1/5 części określono na kwotę 70,00 złotych (siedemdziesiąt 00/100 złotych).

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie oraz jego akceptacją.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Chojnów numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 12 grudnia 2019 r. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu, wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości, zwrócone zaś pozostałym uczestnikom niezwłocznie po zamknięciu przetargu tj. nie później niż przed upływem 3 dni. Wpłacenie wadium oznacza, że osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i rzeczywisty przedmiotowych nieruchomości.

Postąpienie zostanie ustalone zgodnie § 14 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w dniu przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi odbędą się w dniu 18 grudnia 2019 r., w sali posiedzeń nr 102 w Urzędzie Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1:

- o godz. 9.00: działka numer 1187/24,

- o godz. 9.30: działka numer 1194/277 oraz udział w wys. 1/5 części w działce numer 1194/282,

- o godz. 10.00: działka numer 1194/278 oraz udział w wys. 1/5 części w działce numer 1194/282,

- o godz. 10.30: działka numer 1194/279 oraz udział w wys. 1/5 części w działce numer 1194/282,

- o godz. 11.00: działka numer 1194/280 oraz udział w wys. 1/5 części w działce numer 1194/282,

- o godz. 11.30: działka numer 1194/281 oraz udział w wys. 1/5 części w działce numer 1194/282.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku małżeństwa w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie. W razie uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków - wymaga się, aby przedłożył on pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku, lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. Oświadczenie powinno zawierać: imiona i nazwisko współmałżonka, imiona rodziców, numer i serię dowodu osobistego oraz datę jego ważności, PESEL i adres zameldowania.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec należy okazać się pełnomocnictwem oraz wszelkim zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

  • podpisania w dniu przetargu protokołu, stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

wpłacenia ceny nabycia nieruchomości najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Chojnowie: numer 43 8644 0000 0000 1384 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19,

poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości,

oraz opłaty sądowej związanej z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, od przystąpienia bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu powoduje, iż organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Lokalizacja