• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kuniewo, Gozdowo, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 72 000.00 zł
  • Powierzchnia: 21 400.00 m 2
Wydanie nr 14/05/2019 z dnia 14 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt  Gminy  Gozdowo OGŁASZA ósmy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o powierzchni 2,14ha, w tym grunty klasy: RIIIb – 1,05ha, RIVa –1,01 ha, RIVb – 0,08ha     położona w obrębie Kuniewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. Na nieruchomości ciąży obowiązek spłaty kwoty w wysokości 3 887,00zł z tytułu melioracji użytków rolnych.  
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 720,00 zł, wadium wynosi: 7 200,00 zł.
    Informacje  dotyczące  przetargu   i  regulaminu można  uzyskać   w  Urzędzie  Gminy w  Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo  (pokój  nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu. 
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 08.12.2016r., drugi w dniu 24.05.2017r., trzeci w dniu 12.10.2017r., czwarty w dniu 11.04.2018r., piąty w dniu 08.10.2018r., szósty w dniu 05.04.2019r., siódmy w dniu 10.05.2019r.
Ósmy przetarg ustny ograniczony  odbędzie się  w  dniu  13.06.2019r.  o  godz. 11.00   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie   (sala   posiedzeń).
    Warunkiem  udziału   w  przetargu  jest:
- wpłacenie   wadium   na  rachunek  Urzędu  Gminy  w  Gozdowie w Sierpeckim Banku Spółdzielczym  Nr  86 9015 0001 3900 0299 2000 0010  w terminie do dnia 07.06.2019r. 
Nieruchomość może nabyć osoba, która spełnia kryteria określone w Ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz     o zmianie niektórych ustaw z dnia 14.04.2016r. (Dz.U. z 2018r. poz. 869).
    Wadium  wpłacone  przez oferenta, który przetarg wygrał  zostanie  zaliczone na  poczet   nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu   przetargu.  Wadium przepada na rzecz  Gminy  Gozdowo  w  razie   uchylenia  się  od  zawarcia   umowy  kupna - sprzedaży  przez   uczestnika,  który  przetarg   wygrał.
    Osoby biorące  udział  w  przetargu  winny  zapoznać  się  z  przedmiotem  przetargu    przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
    Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu  notarialnego. Koszty  i  opłaty związane  z  nabyciem   nieruchomości  ponosi  kupujący.
    Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Lokalizacja