• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Przywidz, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3


Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz


Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy


Działka Nr 204/8

Miejscowość Przywidz

Obręb Przywidz

Gmina Przywidz

Nr KW GD1G/00034572/0


0,1256 ha


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (GOK).


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 64.U - tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług uciążliwychNieruchomość (część 12 m2) przeznaczona do dzierżawy na postawienie tymczasowego obiektu gastronomicznego


Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

900 zł netto


Czynsz płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.


Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz
Umowa dzierżawy od kwietnia do września 2024 r.


W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę.


Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń pod nr 21 w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 08.02.2024 do dnia 01.03.2024 .

Lokalizacja