• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rzezawa, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WÓJT GMINY RZEZAWA

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzezawa, położonych
w miejscowościach Rzezawa, Krzeczów, Borek oraz Dąbrówka gmina Rzezawa (woj. małopolskie)

Nieruchomości objęte przetargiem:

  1. Działka ew. nr 775 w miejscowości Rzezawa, ul. Gaj, pow. 0,21 ha, TR1O/00059521/8.

1/ niezabudowana, nieogrodzona, posiada prostokątny kształt o zachwianych proporcjach (długa, wąska) teren porośnięty trawą, chwastami, w części zadrzewiona, zakrzewiona, płaskie ukształtowanie terenu

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Gaj (dz. ew. nr 626) wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – energia, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja; gaz, woda w zasięgu,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren komunikacji drogowej KD-L - droga klasy L(powiatowa/gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 147 312,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 14 731,00 - zł.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 06 MAJA 2024r. od godziny 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.10.2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.03.2024r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024
najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r. godz. 15:00

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

  1. Działka ew. nr 1317 w Krzeczowie, pow. 0,22 ha, TR1O/00058519/4

1/ niezabudowana, nieogrodzona, nie uprawiana, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, teren nierówny, miejscami wybrana ziemia, porośnięty trawą, chwastami, w części zadrzewiona, zakrzewiona samosiejkami o wartości opałowej równej kosztom pozyskania

2/ działka nie posiada dostępu do drogi, nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo KD-D teren komunikacji drogowej .

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 130 707,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 13 080,00 - zł.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 06 MAJA 2024r. od godziny 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - parter, pok. 9.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.10.2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.03.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024
najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r. godz. 15:00

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

  1. Działka ew. nr 902/6 w miejscowości Borek, pow. 0,20 ha, TR1O/00059519/1.

1/ niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren porośnięty trawą, chwastami, w części zadrzewiona, zakrzewiona, płaskie ukształtowanie terenu

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność gminy dz. ew. nr 892 poprzez wydzieloną dz. ew. 902/5. Działka nie wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej – energia, kanalizacja sanitarna, gaz, woda w zasięgu,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren komunikacji drogowej KD-D - droga klasy D ( gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 140 301,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 14 030,00 - zł.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 06.05.2024 r. od godziny 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - parter, pok. 9.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.10.2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.03.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024
najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r. godz. 15:00

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

  1. Działka ew. nr 145/7 w miejscowości Borek, pow. 0,28 ha, TR1O/00059519/1.

1/ niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt nieregularnej figury geometrycznej umożliwiający właściwe zagospodarowanie, teren porośnięty trawą, chwastami, w części zadrzewiona, zakrzewiona samosiejkami o wartości opałowej równej kosztom pozyskania, teren podmokły

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. ew. nr 101. Działka jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. gaz oraz wodociąg, natomiast energia, kanalizacja sanitarna w zasięgu,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz teren komunikacji drogowej KD-D - droga klasy D ( gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 187 287,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 18 729,00 - zł.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 06 MAJA 2024r. od godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna parter, pok. 9.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.10.2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.03.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024
najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r. godz.15:00

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

  1. Działka ew. nr 814/1 w miejscowości Dąbrówka, pow. 0,2548 ha, TR1O/00058307/5.

1/ niezabudowana, nieogrodzona, posiada kształt regularny zbliżony do pięciokąta umożliwiający właściwe zagospodarowanie, teren płaski, porośnięty trawą, w części zadrzewiona, zakrzewiona samosiejkami o wartości opałowej równej kosztom pozyskania.

2/ posiada bezpośredni dostęp do działki stanowiącej drogę nr ew. 783/3 w Dąbrówce dla której gmina Rzezawa jest gospodarzem zasobu nieruchomości. Działka wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej – energię, telekomunikację i gaz

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo teren komunikacji drogowej KD-D - droga klasy D ( gminna) oraz częściowo KD-L ( droga gminna/ powiatowa)

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: w dziale III Księgi wieczystej występuje wpis dot. ograniczonych praw rzeczowych związanych z inną nieruchomością

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 167 730,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 16 773,00 - zł.

TTRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 06 MAJA 2024r. od godzinnie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna – parter, pok. 9.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 09.10.2023 r.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 19.03.2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024
najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www. rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

Rzezawa, dnia 02.04.2024 r. Wójt Gminy Rzezawa

Mariusz Palej

Lokalizacja