• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Żarska Wieś, Zgorzelec (Gmina), Woj. Dolnośląskie
 • Cena: 1 036 600.00 zł
 • Powierzchnia: 5 100.00 m 2
Wydanie nr 13/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Zgorzelec

zamierza

przeznaczyć do sprzedaży:

Zespół pałacowo - parkowy składający się z budynku Pałacu w Żarskiej Wsi

wraz zabudowaniami oraz parku ze stawem o dużej wartości przyrodniczej”.

 1. Cena nieruchomości.

Cena nieruchomości została ustalona przez Wójta Gminy Zgorzelec na kwotę: 1.036.600,00 zł zgodnie z wykonaną wyceną nieruchomości oraz inwentaryzacją dendrologiczną zespołu pałacowo-parkowego Żarskiej Wsi sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Pana Władysława Brzezińskiego (numer uprawnienia 889).

 1. Zespół pałacowo - parkowy wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem: 1275 z dnia 6 kwietnia 1965 r. oraz 840/J z dnia 12 lipca 1984 r. i oznaczony jest w ewidencji gruntów

numerami ewidencyjnymi.

 1. Działka nr 480 o pow. dz. 0,51 ha, KW JG1Z/00015671/3.

Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: Br-PsIII– grunty rolne zabudowane o pow. 0,51 ha.

 1. Działka nr 477/1 o pow. dz. 1,33 ha, KW JG1Z/00015671/3.

Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: Br-PsIII– grunty rolne zabudowane o pow. 1,33 ha.

 1. Działka nr 482/5 o pow. dz. 9,2402 ha, KW JG1Z/00015671/3.

Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: LsIV – lasy o pow. 6,1202 ha; PsIV – pastwiska trwałe o pow. 0,4300 ha; Wsr-ŁIV – grunty pod stawami o pow. 1,9000 ha; W-LsIV – grunty pod rowami o pow. 0,4400 ha; Lz-ŁVI – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 0,3500 ha.

 1. Działka nr 505 o pow. dz. 0,51 ha, KW JG1Z/00015279/5.

Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: dr– drogi o pow. 0,51 ha.

 1. Działka nr 507 o pow. dz. 0,16 ha, KW JG1Z/00015279/5.

Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów klasoużytkiem: dr– drogi o pow. 0,16 ha.

Zestawienie budynków i obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego

1. Na działce nr 480 położona jest:

 1. oficyna mieszkalno-gospodarcza (obiekt użytkowany, aktualnie zamieszkały przez dwie rodziny) oraz spichlerz. Obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, datowanie po 1750r. XIX / XX w.

 2. pałac (obiekt zrujnowany, grozi katastrofie budowlanej) wpisany do rejestru ewidencji zabytków – nr 1275 z dnia 06.04.1965r., datowanie 1 poł. XVII w., 1730-40, XIX w. Wybudowany przez Jana Bartłomieja von Gehlera z wykorzystaniem murów wcześniejszego dworu. W wieku XIX wykonano wystrój wnętrz i dobudowano ryzalit z klatką schodową.

2. Na działkach nr 477/1, 482/5, 505, 507 położony jest:

 1. park podworski utworzony w XVIII stuleciu ze stawem – przypałacowym kąpieliskiem
  i strumieniami (teren niezagospodarowany, zaniedbany, brak bieżącej pielęgnacji), datowanie przed 1863, 1863-1890 r. Jest to park typu naturalistycznego o interesującym drzewostanie i pomimo zaniedbań o dobrze zachowanym układzie przestrzennym. W przeszłości były tu czynne kamieniołomy wapienne i eksploatowano torf.

 1. Układ komunikacyjny.

Nieruchomość objęta sprzedażą ma zapewniony dostęp do drogi publicznej powiatowej 2398D poprzez drogę gminną wewnętrzną, działkę nr 507, obręb Żarska Wieś, gmina Zgorzelec.

 1. Zagospodarowanie przestrzenne.

Zgodnie z Uchwałą Nr 42/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr 125, poz. 2032):

 1. Działka nr 480, obręb 2.0022-ŻARSKA WIEŚ:

Przeznaczenie: 9U - Tereny usług komercyjnych; 18KDD - Tereny dróg dojazdowych.

Dodatkowe informacje: Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej; Obiekt wpisany do rejestru zabytków; Obiekt wpisany
do ewidencji zabytków;
w - Magistrala wodociągowa.

 1. Działka nr 477/1, obręb 2.0022-ŻARSKA WIEŚ:

Przeznaczenie: 9U - Tereny usług komercyjnych; 5ZP - Tereny zieleni urządzonej; 19KDD - Tereny dróg dojazdowych; 18KDD - Tereny dróg dojazdowych; WS - Tereny wód powierzchniowych śródlądowych; KDPj - Tereny ciągów pieszo-jezdnych.

Dodatkowe informacje: Granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej; Obiekt wpisany do rejestru zabytków; w - Magistrala wodociągowa.

 1. Działka nr 482/5, obręb 2.0022-ŻARSKA WIEŚ:

Przeznaczenie: 6ZP - Tereny zieleni urządzonej; 7ZP - Tereny zieleni urządzonej; WS - Tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 19KDD - Tereny dróg dojazdowych.

Dodatkowe informacje: Obiekt wpisany do rejestru zabytków; Granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej;
w - Magistrala wodociągowa; Strefa uciążliwości emisji hałasu od autostrady/drogi ekspresowej.

 1. Działka nr 505, obręb 2.0022-ŻARSKA WIEŚ:

Przeznaczenie: 19KDD - Tereny dróg dojazdowych; 18KDD - Tereny dróg dojazdowych; KDPj - Tereny ciągów pieszo-jezdnych; 9U - Tereny usług komercyjnych; 27ZN - Tereny ekosystemów roślinno-wodnych.

Dodatkowe informacje: Granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej; Obiekt wpisany do rejestru zabytków; w - Magistrala wodociągowa.

 1. Działka nr 507, obręb 2.0022-ŻARSKA WIEŚ:

Przeznaczenie: 18KDD - Tereny dróg dojazdowych; 19KDD - Tereny dróg dojazdowych.

Dodatkowe informacje: Granica strefy "A" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej; Granica strefy "K" ochrony konserwatorskiej; Obiekt wpisany do rejestru zabytków; eS - Sieć energetyczna średniego napięcia; Strefa ochronna od linii energetycznych średniego napięcia; w - Magistrala wodociągowa.

Informacja została podana do publicznej wiadomości w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl

Obecnie została rozpoczęte procedura uzyskania zgody

Konserwatora Zbytków

na sprzedaż w/w nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec

(pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub (075) 77-214-32.

Zgorzelec, dnia 13 stycznia 2019 r.

Sprawę prowadzi:

Inspektor: Michał Furmański

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

tel. 75 77 214 31, pok. nr 5

e- mail: nieruchomosci@gmina.zgorzelec.pl

Lokalizacja