• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zelów, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 16/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

z dnia 12.12.2019 r.

Burmistrz Zelowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 23, w dniu 28.01.2020 roku w godzinach podanych jak niżej i dotyczy następujących nieruchomości:

- dz. oznaczona nr 425 położona w obrębie 17 Kociszew o pow. 2,3556 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00064808/2. Cena wywoławcza – 64.000,00 zł brutto, wadium – 6.400,00 zł – przetarg dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dla rolników). Przetarg odbędzie się o godzinie 900

- dz. oznaczona nr 256 położona w obrębie 35 Wygiełzów o pow. 0,2800 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00036873/3. Cena wywoławcza – 65.000,00 zł brutto, wadium – 6.500,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 915

- dz. oznaczona nr 267 położona w obrębie 35 Wygiełzów o pow. 0,3700 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00036873/3. Cena wywoławcza –50.000,00 zł brutto, wadium – 5.000,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Jeżeli dz. nr 267 w obr. 35 Wygiełzów nabędzie osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym spisana zostanie warunkowa umowa sprzedaży (prawo pierwokupu KOWR). Przetarg odbędzie się o godzinie 930

- dz. oznaczona nr 407/1 położona w obrębie 34 Wola Pszczółecka o pow. 0,5600 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00020316/6. Cena wywoławcza – 120.000,00 zł brutto, wadium – 12.000,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 945

- dz. oznaczona nr 227 położona w obrębie 4 Zelowa o pow. 0,0953 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00010883/8. Cena wywoławcza – 36.000,00 zł brutto, wadium – 3.600,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1000

- dz. oznaczona nr 264/1 położona w obrębie 17 Kociszew o pow. 0,2551 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00059968/3. Cena wywoławcza – 28.000,00 zł brutto, wadium – 2.800,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1015

- dz. oznaczona nr 98/2 położona w obrębie 11 Ignaców o pow. 0,0997 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00058579/2. Cena wywoławcza – 23.200,00 zł brutto, wadium – 2.320,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1030

- dz. oznaczona nr 98/5 położona w obrębie 11 Ignaców o pow. 0,1208 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00058579/2. Cena wywoławcza – 28.000,00 zł brutto, wadium – 2.800,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1045

- dz. oznaczona nr 100/3 położona w obrębie 11 Ignaców o pow. 0,1271 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00058579/2. Cena wywoławcza – 28.800,00 zł brutto, wadium – 2.880,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1100

- dz. oznaczona nr 228/3 położona w obrębie 4 Zelowa o pow. 0,0819 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00018200/3. Cena wywoławcza – 14.400,00 zł brutto, wadium – 1.440,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1115

- dz. oznaczona nr 146/6 położona w obrębie 4 Zelowa o pow. 0,2181 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00017651/2. Cena wywoławcza – 51.200,00 zł brutto, wadium – 5.120,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1130

- dz. oznaczona nr 209/27 położona w obrębie 12 Janów o pow. 0,2602 ha. Księga wieczysta nr PT1B/00053075/4. Cena wywoławcza – 40.000,00 zł brutto, wadium – 4.000,00 zł - przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbędzie się o godzinie 1145

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki:

  1. wniosą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Zelowie Nr 24 1020 3916 0000 0202 0259 8530 Bank PKO BP S.A., do dnia 24 stycznia 2020 roku i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.

  1. złożą w terminie do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanych nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciem bez zastrzeżeń. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

  2. Osoby, zainteresowane udziałem w przetargu ustnym nieograniczonym na działkę oznaczoną numerem 425 położoną w obrębie 17 Kociszew, muszą spełniać warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

  3. Osoba, która spełni warunki nabycia nieruchomości rolnych określone w art. 2a ust. 1 i 2 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (rolnik indywidualny zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne do 300 ha użytków rolnych, posiadający miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą) i wylicytuje nieruchomość wskazaną w punkcie c niniejszego ogłoszenia po zakończonym przetargu winna załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy tj.:

- pisemne oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej

5 lat - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie

konkretnej gminy przez wymagany okres,

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzający

zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości rolnych

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

- pisemne oświadczenie nabywcy w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jako

dowód potwierdzający spełnienie warunku określonego w art. 5 ust. 1

Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w

nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej

za składanie fałszywego oświadczenia.

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły

średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając

jednocześnie oryginał do wglądu.

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika

indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem

wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych,

których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą

kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze

której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład

gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej,

wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej

spełnia jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z

powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 23, tel. (044) 634-10-00 w. 40.

  2. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl w zakładce przetargi, w BIP, w dziennikach

www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, na portalach ogłoszeniowych oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Lokalizacja