• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 12/02/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6845.15.2024.IX

Kołobrzeg, …………… r.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 poz 344 późn. zm./oraz decyzji Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dn. 6.02.2024 r. podaje się do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

Lp

Położenie nieru­chomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr KW

Powierzch­nia

Opis nierucho­mości

Przeznaczenie

Termin wnoszenia opłaty za dzierżawę

Forma władania

nieru­chomością

Roczny czynsz dzierżawny za określone grunty

(brutto)

Uwagi

Nr dz.

Nr obr.

1.

ul. Kościuszki
Część działki nr 72,

tj. ogródki działkowe oznaczone nr:


- 72 E5KO1L/00025369/0


77 m²

Teren na okres dzierżawy przeznaczony pod nasadzenia zielone i rekreację oraz pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów.


W MPZP części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód

działka oznaczona symbolem 18UZ-

tereny zabudowy usługowej, lecznictwa uzdrowiskowego.

Do dnia 30 marca za dany rok z góry.Dzierżawa na okres trzech lat.
Stawka pod

teren zielony za 1 m² wynosi 1,50 zł plus podatek VAT wg stawki 23% (nie mniej niż ryczałt 150,00 zł + podatek VAT wg stawki 23%)


Stawka pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów wynosi

0,50 zł za 1 m².

(nie mniej niż ryczałt 50,00 zł)


Teren do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

na rzecz Wnioskodawców.


Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 12.02.2024 roku do 01.03.2024 roku.

Opracowała: Joanna Starczyk inspektor GN, tel. 94 35 51 565 

Lokalizacja