• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 155 905.00 zł
  • Powierzchnia: 41.90 m 2
Wydanie nr 03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GN.6840.4. 2.2023.X

Kołobrzeg, 02/04/2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz uchwa- ły Nr LXX/1101/24 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kołobrzegu przy ul.

Jedności Narodowej 76 wywiesza się poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Lp.

Położenie nieru- chomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr KW

Po- wierzch- nia dział- ki w ha

Opis nierucho- mości

Przeznaczenie

Terminy wno- szenia opłat

Forma zbycia nieru- chomo- ści

Cena w

Uwagi


Nr dz.


Nr obr


1

Lokal mieszkalny nr 2 położony w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 76

81/2

10KO1L/00036623/9

0,0222

Lokal mieszkalny o pow. 41,9 m2 wraz z udziałem do 1906/10000 części w prawie własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku

Brak mpzp miasta Koło- brzeg w studium teren oznaczony jest symbolem MW-2 Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i usług kultury.


Należność za lokal i grunt

płat-na jedno- razowo nie później, niż do dnia zawarcia umowy

w formie aktu nota- rialnego

Lokal własność


Grunt wła- sność


155 905,0047 095,00

Nieruchomość zbywana w dro- dze bezprzetar- gowej.

O kupno ubiega się najemca loka- lu.


Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 03.04.2024 roku do dnia 24.04.2024 roku

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala się termin

złożenia wniosku do dnia 15.05.2024 roku

Prezydent Miasta K-/

Lokalizacja