• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Chynowie, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Gniewino, dnia 2024-04-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

  • działka numer 1/73 obszaru 509 m2 w obrębie Chynowie, objęta księgą wieczystą GD1W/00044604/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę: 21.280,00 zł netto.

  • działka numer 1/74 obszaru 509 m2 w obrębie Chynowie, objęta księgą wieczystą GD1W/00044604/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę: 21.280,00 zł netto.

Przedmiotowe działki położone są na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r. pod poz. 3409 – stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone na rysunku planu symbolem 1/20 MN. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów przewidują realizację budynków na przedmiotowych działkach wyłącznie w formie zabudowy bliźniaczej.

Działki położone są w centrum wsi. Teren płaski, równy, porośnięty trawą. Dojazd od drogi powiatowej nieurządzoną drogą gminną.

Działy III i IV księgi wieczystej GD1W/00044604/1 są wolne od wpisów.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) – mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 03-04-2024 r. do dnia 23-04-2024 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism

Lokalizacja