• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Chynowie, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

                   Gniewino, dnia 2024-04-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia na czas określony do lat 3 – niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

  • działka nr 42/3 o powierzchni 1.042 m2 położona w obrębie geodezyjnym Chynowie, objęta księgą wieczystą GD1W/00049776/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

W/w działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, jest porośnięta trawą i chwastami, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ciąg pieszo-jezdny. W ewidencji gruntów jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe „B”. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanym dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r. pod poz. 3409 – stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczony na rysunku planu symbolem 2/04 MN.

Przedmiotowa nieruchomość zostaje wydzierżawiona z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Czynsz dzierżawny: 0,30 zł netto za 1m2 gruntu rocznie.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 03-04-2024 r. do dnia 23-04-2024 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja