• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Borek, Rzezawa, Woj. Małopolskie
 • Cena: 738.00 zł
 • Powierzchnia: 2 000.00 m 2
Wydanie nr 03/04/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rzezawa Nr 49/2024 z dnia 27.03.2024 r.

WYKAZ NIERUCHONOŚCI GMINNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 roku poz. 344.)

WÓJT  GMINY  RZEZAWA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzezawa przeznaczonej do bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy

MIEJSCOWOŚĆ BOREK, część dz. ew. nr 2112/2

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Część działki ew. nr 2112/2 położonej w miejscowości Borek, Nr Księgi wieczystej - TR1O/00057576/4

 1. Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,20 ha

 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa – 0,20 ha obręb Borek

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

(U) – teren usług , ZL- tereny lasów, (ZAL) – tereny zalesień,

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

- za grunt dzierżawiony opłata roczna wynosi 600,00 zł netto, tj. 738,00 zł brutto.

Sposób obliczenia: powierzchnia dzierżawiona x stawka za 1m² zgodnie z §2, pkt. 2 zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 24 maja 2023 roku Wójta Gminy Rzezawa.

0,20 ha x 0,30 zł m² = 600,00 zł netto, tj. 738,00 brutto – płatna raz w roku

- za dzierżawę budynku komunalnego – murowanego z przeznaczeniem na budynek socjalno – biurowy oraz budynek magazynowy opłata wynosi 1,00zł/m²x95m²= 95,00 zł/netto, tj. 116,85 zł brutto miesięcznie.

 1. Termin wnoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat/:

1). Za grunt dzierżawiony opłata roczna wynosi 738,00 zł brutto, płatna z góry do 31 maja za dany rok, po uprzednim wystawieniu faktury VAT.

2) Za dzierżawę budynku komunalno – magazynowego z przeznaczeniem na budynek socjalno – biurowy oraz budynek magazynowy opłata płatna z góry po uprzednim wystawieniu faktury VAT. Termin płatności comiesięcznych faktur z góry do 15- go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Rzezawa lub na rachunek bankowy nr 3085910007008000000420017 po uprzednim wystawieniu faktury VAT.

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:

Oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego – Schroniska dla bezdomnych zwierząt przez dotychczasowego dzierżawcę.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni - od dnia 03.04.2024 r. do dnia 23.04.2024r.

Rzezawa dnia 03.04.2024 r. Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej

Lokalizacja