• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Konstancin-Jeziorna, Woj. Mazowieckie
 • Cena: 129 000.00 zł
 • Powierzchnia: 11.14 m 2
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, wraz z udziałami w wysokości 1/4 w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne nr 30 i 31

 1. Postanawia się przeprowadzić pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży:

  1. lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 11,14 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy – komórką lokatorską nr 13 o powierzchni użytkowej 3,02 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, wraz z udziałem w wysokości 1416/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011724/1;

  2. udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 30 – łazienka o powierzchni użytkowej 6,42 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 642/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011725/8;

  3. udziału w wysokości 1/4 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 31 – kuchnia o powierzchni użytkowej 7,56 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, z którym związany jest udział w wysokości 756/88041 w części wspólnej budynku i działce gruntu nr 76 o powierzchni 0,1653 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00011726/5.

 2. Lokal mieszkalny wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne przeznaczone do sprzedaży, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 3. Lokal mieszkalny oraz nieruchomości stanowiące lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, wskazanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

 4. Nieruchomość na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z lokalami, o których mowa w pkt 1, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:

  1. energia elektryczna – z zakładu energetycznego;

  2. wodociąg – sieć miejska;

  3. kanalizacja – sieć miejska, za pośrednictwem sieci wewnętrznej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.;

  4. gaz – sieć miejska;

  5. centralne ogrzewanie i c.w.u. – kotłownia gazowa.

 5. Dla terenu obejmującego sprzedawane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157, poz. 4980 ze zm.), który dla przedmiotowego obszaru wskazuje tereny zabudowy usługowej, pensjonatowej, mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie 15U/MNp/MN).

 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3, „Warunków pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, wraz z udziałami w wysokości 1/4 w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne nr 30 i 31”.

 7. Cenę wywoławczą lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1, ustala się w wysokości 129 000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

 8. Wadium ustala się w wysokości 12 900 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.

 9. Wadium należy wpłacić do dnia 24 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży lokalu.

 10. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, wraz z udziałami w wysokości 1/4 w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne nr 30 i 31” należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - nieruchomosci@mazovia.pl.

 11. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne, o których mowa w pkt 1, odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r., o godzinie 10.00 przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna (II piętro).

 12. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie – Jeziornie, wraz z udziałami w wysokości 1/4 w nieruchomościach stanowiących lokale niemieszkalne nr 30 i 31”, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.mazovia.pl w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

 13. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca lokali nie stawi
  się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 14. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 15. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lokali przeznaczonych do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia lokali.

 16. W dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 11.00, nastąpi okazanie lokali przeznaczonych
  do sprzedaży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu powinny stawić się
  w podanym terminie przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie - Jeziornie.

 17. Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerami telefonów (22) 5979821, (22) 5979824.

Lokalizacja