• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ząbki, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 655.00 m 2
Wydanie nr 28/02/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

1.   Opis nieruchomości:

1.1.  Adres nieruchomości:

Ząbki, rejon ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

1.2.  Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczyste:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 35/16 i 35/29 z obrębu 01-03 uregulowane w księdze wieczystej nr WA1W/00087493/7 oraz udział w części 1/3 w prawie własności działki nr 35/28 uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00138012/5

1.3.  Charakterystyka nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 35/16 i 35/29 wynosi 655 m2 a działki ewidencyjnej nr 35/28 – 744 m2. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w północnej części miasta Ząbki, niedaleko granicy z miejscowością Marki, w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej. Działki mają kształt prostokąta lub zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością – samosiejkami bez wartości użytecznej. Działka ewidencyjna nr 35/28 stanowi drogę wewnętrzną (dojazdową) do działek nr 35/16, 35/29, 35/31, 35/61 i 35/62. Działki 35/16 i 35/29 stanowią całość gospodarczą.

1.4.  Obciążenia nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 35/28 zostanie obciążona służebnościami przesyłu, w związku z budową przyłączy: gazowego, energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego dla dz. ewidencyjnej
nr 35/31.

1.5.  Uwarunkowania planistyczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zatwierdzonym uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19.12.2003 r., działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MN, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto na terenie tym dopuszczono lokalizację usług nieuciążliwych, sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów oraz garaży niezbędnych do obsługi terenu.

2.     Terminy poprzednich przetargów:

25 lipca 2018 r. oraz 20 grudnia 2018 r.

3.     Cena wywoławcza – 400 000,00 zł brutto w tym 23% podatek VAT. (słownie: czterysta tysięcy złotych)

4.     Wadium – 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

5.   Termin i miejsce przetargu – 3 kwietnia 2019r., godz. 11:00 w siedzibie Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, piętro II.

6.   Warunki uczestnictwa – przystępujący do przetargu powinni:

6.1.  zapoznać się z „Warunkami trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego
i Szpitalnej”, zwanymi dalej „Warunkami”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi;

6.2.  wpłacić wadium w kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 28 marca 2019 r., na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa PKO BP S.A.
Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

6.3.  złożyć w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 1600, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, zgłoszenie udziału w przetargu, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków”. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu, na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które spełnią niniejsze wymagania. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są dołączyć umowę spółki

7.   Termin okazania nieruchomości - w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 11:00.

8.   Informacje dodatkowe:

8.1.  Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

8.2.  W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać  w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pok. 521 albo telefonicznie pod nr (22) 5979877.;

Lokalizacja