• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 213 300.00 zł
Wydanie nr 27/05/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Tedium sp. z o. o. w upadłości zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki prawa własności następujących samochodów osobowych:

Samochodu osobowego marki BMW M4, nr rej. KR8FW26, nr VIN: WBS3R91010K451554, rok produkcji 2015, pojemność silnika: 2979 cm3, moc silnika: 317 kW, za kwotę nie mniejszą niż 213.300,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście trzynaście tysięcy trzysta 00/100) przy uwzględnieniu 23% VAT w kwocie 39.885,37 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć 37/100). Obowiązkowa wpłata wadium w wysokości 10% tj. w kwocie 21.330,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści);

W celu przystąpienia do negocjacji należy za pośrednictwem poczty wysłać pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Tedium sp. z o. o. w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 445/19 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Biura Syndyka masy upadłości Tedium sp. z o. o. ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Tedium sp. z o. o. prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 26 85910007 6100 0457 9119 0001. Termin na składanie ofert i wpłatę wadium mija dnia 15 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka oraz data wpływu wadium na rachunek bankowy).

Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,
b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia opłat związanych z zawarciem umowy,
g) dowód wpłaty wadium,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r. w Biurze Syndyka masy upadłości Tedium sp. z o. o. przy ul. Bulwarowej 33a w Krakowie o godz. 1000.
Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji, wgląd do wyceny pojazdu i możliwość ustalenia terminu oględzin pojazdu można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, nr tel: 12 259 61 04 .

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Lokalizacja