• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Rybnik, Woj. Śląskie
  • Cena: 38 000.00 zł
Wydanie nr 18/06/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


  • Moc
    115 KM

                 Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 12 lutego 2020 roku sygn. akt XII GU 249/19  syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek  sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużniczki Anny Mroczek na następujących warunkach:

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ruchomości w postaci Samochodu osobowego marki Opel Astra - Sedan, rok produkcji 2016, nr rej. STA 50839, 1.6 benzyna, nr podwozia: W0LPD5ED8GG052732, kolor czarny metalik tj. za cenę oszacowania wynoszącą 38 000,00 zł.

2.  Sprzedaż prawa  własności  w/w ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.

3. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta.

5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w  ruchomości.

6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.

7. Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania,

– potwierdzenie wpłaty wadium na zakup w/w ruchomości będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej.

8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  ruchomości Upadłej Anny Mroczek – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 09 lipca 2020 roku  na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a,  44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

 

10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 02 1090 2590 0000 0001 4444 8578 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  Złożenie chociażby  jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku.

11. Rozpoznanie ofert nastąpi  w dniu 10 lipca 2020 r.  o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.

12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na  przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 500,00 złotych.

13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem  w terminie do jednego  miesiąca od daty wyboru oferty.

14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego  składnika majątku  nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.

15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.

16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;

18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: aneta.brachaczek@syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się  na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

 

Lokalizacja