• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 15 100.00 zł
Wydanie nr 29/05/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120

tel. 71 36 80 491, 75 75 38 203

ogłasza

ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Skoda Superb II 1,8 Ambition nr rej. DJ 53940


Przedmiotem przetargu jest:

samochód osobowy Skoda Superb II 1,8 Ambition nr rej. DJ 53940, rok produkcji 2011

Cena wywoławcza wynosi 15 100,00 zł brutto

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji sprzedaży.

Wysokość wadium 1.500,00 zł.

Wysokość postąpienia 500,00 zł.


Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 zł w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godz. 14.30 przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzony przez Bank Santander Bank Polska S.A. nr 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 z dopiskiem „wadium Skoda”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na w/w rachunku bankowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

2. uczestnicy przystępujący do licytacji zobowiązani są przedłożyć Komisji dokumenty

stwierdzające tożsamość, dowód wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z opinią rzeczoznawcy i stanem prawnym, faktycznym i technicznym pojazdu. Przedstawiciele i/lub pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych oraz pozostałych podmiotów nie będących osobą fizyczną ani osobą prawną przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości oraz dokument uprawniający do reprezentowania i skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz mocodawcy, w szczególności oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa i/lub odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


Postępowanie przetargowe jest prowadzone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności art. 701 – 705. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2018, poz. 1986 z późn. zm.). Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu informuje, że na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec wszystkich podmiotów, które nie są konsumentami.

Wadium podlega zwrotowi w terminie trzech dni roboczych od rozstrzygnięcia, odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od wpłaty wylicytowanej kwoty przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Przetarg odbędzie się 05.06.2019 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 3 pok. nr 58.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w wyniku przetargu, na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzony przez Bank Santander Bank Polska S.A. nr 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 najpóźniej do dnia 12.06.2019 r. Zapłata ceny sprzedaży następuje w momencie uznania środków pieniężnych na w/w rachunku bankowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wydanie nabywcy samochodu wraz z dokumentami nastąpi po zapłaceniu całej ceny sprzedaży.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, bud. A, pok. 46, nr tel. 75 75 38 203.


Samochód można oglądać na terenie siedziby Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 3 w godz. 9:00 – 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 75 75 38 203.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu informuje, że samochód będący przedmiotem przetargu jest niesprawny technicznie i zwycięzca przetargu po zapłaceniu ceny sprzedaży powinien zapewnić własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko transport zastępczy (np. lawetę) w celu zabrania pojazdu z siedziby Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE w Jeleniej Górze w ciągu 5 dni od dni zapłaty ceny sprzedaży, tj. najpóźniej do 18.06.2019 r. Po tym terminie za każdą rozpoczętą dobę będzie naliczana opłata za postój na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w wysokości 50 zł.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu informuje, że z uwagi na nadmierne zużycie oleju silnik wymaga naprawy układu tłokowego. Na szybie czołowej w dolnej części znajduje się odprysk od uderzenia kamieniem. Błotniki lewe przedni i tylny noszą ślady uszkodzeń – wgniecenia.


Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest opinia certyfikowanego rzeczoznawcy nr JGP 96/2019 z dnia 03.04.2019 r., z którą każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu powinna się zapoznać na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przed przystąpieniem do przetargu. Przepis art. 557 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz przerwania przetargu na każdym etapie, w szczególności gdy do dnia 04.06.2019 r. do godz. 13.00 na rachunku bankowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławia nie będzie zaksięgowane żadne prawidłowo wpłacone wadium, o którym mowa w pkt 1.


Uczestnik zamierzający przystąpić do licytacji, który dokonał wpłaty wadium w ostatnim możliwym terminie, tj. w dniu 03.06.2019 r. powinien zwrócić się (najpóźniej do dnia 04.06.2019 r. do godz. 13.00) drogą mailową na adres dzp@ue.wroc.pl do Działu Zamówień Publicznych, z wnioskiem o potwierdzenie czy wadium zostało zaksięgowane na w/w rachunku bankowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz czy przetarg nie został odwołany lub unieważniony.

Lokalizacja