• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 9 500.00 zł
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o. („Spółka”, „Syndyk”)

ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów,

która postanowieniem z dnia 14.09.2020 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt: VIII GU 1167/19, nowa sygn. VIII GUp 693/20/S ) wyznaczona została syndykiem masy upadłości spółki Network sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Upadłego:


żuraw wieżowy Liebherr model 27K, rok budowy 1978


minimalna cena sprzedaży wynosi 9.500,00 zł i jest ceną wywoławczą.


Uwaga: brak dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej przedmiotu sprzedaży, brak badań UDT, jak wynika z oceny technicznej żuraw jest w stanie skrajnego zniszczenia eksploatacyjnego


Żuraw wieżowy (dźwig budowlany) dolnoobrotowy z wysięgnikiem modułowym przeznaczony do prac budowlanych, wysięgnik o budowie modułowej o długości całkowitej 30 metrów. Żuraw wsparty na podstawie krzyżowej o wymiarach 3,2 m x 3,52 m z 6 blokami balastowymi o masie 2,3 tony każdy. Wieża żurawia modułowa dwuelementowa o wysokości 24,8 m. Przeciw wysięgnik zaopatrzony w 6 sztuk bloków balastowych o całkowitej masie 14 ton przy obciążeniu centralnym 2600 kg. Ciężar konstrukcji 9.850 kg. Producent Liebherr/Niemcy.

Wraz z dźwigiem nabywca jest zobowiązany zabrać wszystkie bloki balastowe.

Odbiór i transport dźwigu wyłącznie na koszt wyłonionego nabywcy (wszelkie kwestie związane z odbiorem i transportem dźwigu po stronie wyłonionego nabywcy).


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Cena wywoławcza jest ceną brutto. Sprzedaż odbędzie się na podstawie faktury VAT. Zapłata ceny musi nastąpić najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Oferta powinna zawierać:

  • szczegółowe określenie oferenta: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres email, a w przypadku przedsiębiorcy: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, telefon kontaktowy, adres email,

  • określenie przedmiotu nabycia (żuraw wieżowy),

  • oferowaną cenę wyrażoną w złotych (cena ta nie może być niższa od ww. ceny wywoławczej).


Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście w biurze Syndyka lub przesyłką pocztową – listem poleconym, względnie kurierem, w terminie do dnia 09.04.2024 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka (32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a).

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania danego przedmiotu z konkursu ofert, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Odwołanie konkursu lub jego unieważnienie, czy też odstąpienie od wyboru oferty nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

Wyłoniony nabywca zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu konkursu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.

Z dokumentacją, dotyczącą przedmiotu sprzedaży (ocena techniczna) można się zapoznać w biurze Syndyka pod adresem: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, tel.: 727 667 676, adres e-mail: biuro@konsumenckie.pl w godzinach 8:00-15:00.

Informacji na temat przedmiotu sprzedaży (szczegóły na temat stanu technicznego oraz miejsca składowania żurawia), można uzyskać pod nr telefonu: 603 345 120 w godzinach 8:00-15:00.

Lokalizacja