• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Sokolica, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
 • Cena: 48.18 zł
 • Powierzchnia: 2 200.00 m 2
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Nr 449/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 września 2023 roku
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda
i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 4, § 5 ust. 1, § 20 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1851 z późn. zm.),
Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

 1. Przeznacza się do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 45 o ogólnej powierzchni 0,22 ha, położoną w obrębie 0012 Sokolica, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Ruda opisaną w ust. 1 przeznacza się do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną na okres od dnia 01.12.2023 r do dnia 30.11.2026 r.

  2. Roczna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w ust. 1 wynosi 55,22 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 22/100) tj. 251,00 zł za 1 ha.

Podana wysokość czynszu dzierżawnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

§ 2.1. Czynsz dzierżawny o którym mowa w § 1 ust. 3 płatny jest w dwóch ratach w terminach:
I rata – w terminie do 31 marca,
II rata – w terminie do 30 września,
każdego roku.
Zapłata czynszu w roku 2023 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

  1. Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sokolica. Informacja o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami
  i Geodezji.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/ 

Załącznik do zarządzenia Nr 449/23
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 19 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 19 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r.

 • Położenie nieruchomości: Sokolica

 • Numer działki: 45

 • Księga Wieczysta: SW2K/00025485/0

 • Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 0,22 ha

 • Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 45, AM-1, obręb 0012 Sokolica, o ogólnej pow. 0,22 ha sklasyfikowana jako RIVa-0,20 ha, PsIV-0,02 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
  Działka nr 45 położona w Sokolicy nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

 • Termin trwania dzierżawy: od dnia 01.12.2023 r. do dnia 30.11.2026 r.

 • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

 1. Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 48,18 zł stanowi podstawę do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego proporcjonalnie do okresu użytkowania w danym roku kalendarzowym i jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

 2. Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

 1. Forma przeznaczenia do dzierżawy: tryb bezprzetargowy

 1. Termin wnoszenia opłaty: czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach w terminach:
  I rata – w terminie do 31 marca,
  II rata – w terminie do 30 września,
  każdego roku.
  Zapłata czynszu dzierżawnego w roku 2023 nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości czynszu dzierżawnego.

 1. Zasada aktualizacji opłaty: o zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego bez konieczności jego wypowiadania i zawierania aneksu do umowy. W razie przekroczenia terminu, nowa wysokość czynszu obowiązuje od następnego miesiąca. W przypadku zmiany wysokości czynszu w trakcie roku kalendarzowego należny czynsz ustalany jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania, a różnica podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

/Z up. Wójta Anna Zawiślak - Zastępca Wójta/ 

Do wiadomości:

 1. Sołtys wsi - do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

 2. Prasa lokalna - www.otoprzetargi.pl

 3. a/a.

Lokalizacja