Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 1.100.000,00 zł
Powierzchnia: 5553.00 m2

Na sprzedaż działka inwestycyjny położona w Mosinie

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 1.100.000,00 zł
Powierzchnia: 5553.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Mosina,
Gmina: Mosina,
Województwo: wielkopolskie

Szczegóły

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

GMINY MOSINA,

POŁOŻONEJ W MOSINIE W REJONIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO – LEŚMIANA

 

Obręb

Nr działki

(oznaczenie użytku)

Powierzchnia

(ha)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

(zł)

 

Mosina

 

2767/18 (RV,RVI)

 

0,5553

 

PO1M/00029407/3

 

1 100 000

 

110 000

 

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

Zgodnie z uchwałą nr XCI/775/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9205) ww. działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U. Na części działki wyznaczono pas zieleni izolacyjnej oraz teren ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Nieruchomość położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3556).

Treść i rysunek ww. planu dostępna w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa p. 120 lub na stronie internetowej pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UMMosina/document/986348/Uchwala-XCI_775_23

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieużytkowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięta roślinnością̨ niską z samosiewu, teren płaski, nieogrodzony. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa, tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada bezpośredni dostęp do częściowo uzbrojonej, nieutwardzonej drogi gminnej ul. Leśmiana. W drodze sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:

1.energia elektryczna – ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września,

2.gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

3.kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony w dniu 23 maja 2024 r. zakończył się wynikiem negatywnym - podmiot, który wpłacił wadium nie przystąpił do udziału w przetargu.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2024 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto działki (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru geodezyjnego działki, której wpłata wadium dotyczy) nie później niż do dnia 28 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: GBS Mosina 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest:

- okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej,

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, z załącznikiem nr 1 do Regulaminu - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych oraz warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu (załącznik nr 2 do Regulaminu),

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i brakiem uwag co do jego stanu prawnego i technicznego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Sprzedaż ww. nieruchomości odbywa na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina.

Treść Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina wraz z załącznikami dostępna jest w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie lub na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019.html?pid=15737

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę powiększoną o podatek VAT, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz.

Burmistrz Gminy Mosina może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 117, tel. 61 8109 576, e-mail: anna.sobkowiak@mosina.pl oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. → urząd miejski → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl → dla inwestora → kupuj działki w Gminie Mosina lub www.mosina.pl → dla inwestora→ gospodarka nieruchomościami → sprzedaż mienia gminnego

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie