Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 12.600,00 zł
Powierzchnia: 170.00 m2

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 12.600,00 zł
Powierzchnia: 170.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Dom
Miejscowość ogłoszenia: LIDZBARK WARMIŃSKI,
Gmina: Lidzbark warmiński,
Województwo: warminsko-mazurskie

Szczegóły

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Józefa Wybickiego, oznaczona w obrębie 5 numerem 137/31 o powierzchni 170m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00032916/7.

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.600,00zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Wysokość wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż działki przeznaczonej pod zieleń zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 361).

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych ze względu na fakt, iż działka nie ma dostępu do drogi publicznej.

Działka jest niezabudowana, użytkowana jako ogródek warzywny przydomowy. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada dostępu do drogi.

Działka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem:

ZP.02 - Tereny zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej.

  1. obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

  2. dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

  3. dopuszcza się możliwość grodzenia.

Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński i nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Przetarg jest ograniczony do osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych do działki 5-137/31, z uwagi na fakt, że działka nie posiada dostępu do drogi.

Osoby zainteresowane nabyciem działki powinny złożyć niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w terminie do dnia 06 sierpnia 2024 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego ul. A. Świętochowskiego 14, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony – ul. Wybickiego. Nie otwierać”:

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.

2. Kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. Potwierdzone pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu i nabycia działki, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.

4. Aktualny odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych.

5. Kopię Umowy Spółki.

6. Stosowną Uchwała Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki.

Komisja Przetargowa w dniu 07 sierpnia 2024r. sprawdzi dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym i dnia 07 sierpnia 2024r. po godz. 1100 na stronie internetowej Urzędu Miasta BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta opublikuje listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

USTNY PRZETARG OGRANICZONY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 SIERPNIA 2024r. O GODZ. 900 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 06 sierpnia 2024 roku złożą stosowne dokumenty oraz wpłacą wadium, na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr 35 1030 1508 0000 0008 2360 5002 i zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu.

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w rachunek.

Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wylicytowana kwota po odliczeniu wpłaconego wadium winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszt wznowienia granic ponosi nabywca.

Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel. 89-767-85-13.

Lidzbark Warmiński, dnia 05 lipca 2024r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie