Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 63.000,00 zł
Powierzchnia: 1412.00 m2

Burmistrz Miasta Nieszawa ogłasza IV rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek położonych  w  miejscowości Nieszawa przy ul. Stodólnej i ul. Szkolnej .

Wydanie nr 05/07/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 63.000,00 zł
Powierzchnia: 1412.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Nieszawa,
Gmina: Nieszawa,
Województwo: kujawsko-pomorskie

Szczegóły

O G ŁOS Z E N I E O R O K O W A N I A C H

działając na podstawie art. 38 ust 2, art 39 ust. 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) i § 25, § 26,
§ 27, § 28 i § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta Nieszawa

ogłasza IV rokowania

 

po drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek położonych 
w  miejscowości Nieszawa przy ul. Stodólnej i ul. Szkolnej
.

Działki:

Adres nieruchomości

ul. Szkolna nr 1

Nr księgi wieczystej

WL1A/00024301/9

Obręb

Numer działki

Obręb 00001 Nieszawa

588/13

Pow. m2

1412 m2

Opis nieruchomości

Działka nr 588/13 o powierzchni 1412 m2 gruntowa, niezabudowana położona
w województwie kujawsko – pomorskim,
powiat aleksandrowski, miasto Nieszawa przy
ul. Szkolnej nr 1.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulica Stodólna, nr działki 715 – droga jest chodnikiem ze schodami i spocznikami, brak możliwości dojazdu autem.

Nieruchomość ma kształt trapezu. Na nieruchomości niegdyś stał budynek służący jako budynek kotłowni. Do budynku przyłączony był prąd niskiego napięcia i prawdopodobnie nadal istnieje w ziemi. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

Ogrodzona siatką metalową. Teren płaski z niewielką skarpą wzdłuż części północnej, zakrzewiony i zadrzewiony roślinnością dziko rosnącą.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten oznaczony MN – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.https://nieszawa.rbip.mojregion.info/planowanie-przestrzenne/

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza nieruchomości

Zaliczka

63 000,00zł plus VAT 23%

 

 

7000,00złAdres nieruchomości

ul. Stodólna

Nr księgi wieczystej

WL1A/00024527/9

Obręb

Numer działki

Obręb 00001 Nieszawa

770

Pow. m2

1282 m2

Opis nieruchomości

Działka nr 770 o powierzchni 1282 m2 gruntowa, niezabudowana położona w województwie kujawsko – pomorskim, powiat aleksandrowski, miasto Nieszawa przy ul. Stodólnej.

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulica Stodólna, nr działki 766/7. Infrastruktura techniczna – w ulicy Stodólnej. Skrzynka energetyczna w lewym narożniku działki. Przyłącze wodociągowe podłączone do działki. Kanalizacja sanitarna położona 40cm od granicy działki, ułożona równolegle. Kanalizacja sanitarna biegnąca na środku działki nieczynna. Przyłącze wodociągowe doprowadzone do działki. Cała nieruchomość usytuowana
w atrakcyjnym miejscu, na wjeździe do miasta Nieszawa. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

Kształt kwadratowy. Brak ogrodzenia. Teren płaski z niewielką skarpą wzdłuż drogi, porośnięty trawą.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar ten oznaczony MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)https://nieszawa.rbip.mojregion.info/planowanie-przestrzenne/

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza nieruchomości

Zaliczka

57 000,00zł plus VAT 23%

 

 

7000,00zł

 

 

Sprzedażą objęte są niezabudowane działki budowlane porośnięte trawą o atrakcyjnym położeniu
i wystawie terenu z widokiem na dolinę rzeki Wisły. Działki posiadają doprowadzone do granicy posesji przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze energetyczne.

 

  1. Nieruchomości stanowiące przedmiot rokowań nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu, nie ma również zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

  2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości, zakończony dla w/w działek wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 6 czerwca 2023 r., a drugi ustny przetarg nieograniczony, zakończony również wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 22 sierpnia 2023 r.

  3. Pierwsze rokowania na sprzedaż w/w działek zakończyły się wynikiem negatywnym w dniu 30 października 2023 r., drugie rokowania zakończone wynikiem negatywnym odbyły się
    w dniu 10 stycznia 2024 r., trzecie rokowania zakończone również negatywnym wynikiem odbyły się w dniu 18 marca 2024 r.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2024 r, w siedzibie Urzędu Miasta
w Nieszawie, ul. 3 Maja 2, w sali konferencyjnej – I piętro o godz. 12
00.

 

Warunki przystąpienia do rokowań

1. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie w pokoju nr 3 – I piętro, sekretariat najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024r. do godziny 1200 z dopiskiem „Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Stodólnej” lub „Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szkolnej”

  1. Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) data sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez

zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5) własnoręczny podpis,

6) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę ustala się w wysokości 7000,00zł na każdą nieruchomość. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Nieszawie Nr 07 9550 0003 2008 0091 4336 0006, z dopiskiem „zaliczka na zakup działki, nr geodezyjny …… ” , najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024r. do godz. 1200. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta w Nieszawie.

  1. Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.

  2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

4. Wpłacona zaliczka przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia rokowań.

5. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań powiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie zwarcia umowy notarialnej. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne, usunięcie
z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją, ponosi Nabywca.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości
i warunkach rokowań w Urzędzie Miasta w Nieszawie pokój nr 1, parter , tel: 54 283 81 76.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie