Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 313.000,00 zł
Powierzchnia: 1863.00 m2

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydanie nr 05/07/2024 z dnia 5 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 313.000,00 zł
Powierzchnia: 1863.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Kamienna Góra,
Gmina: Kamienna góra,
Województwo: dolnoslaskie

Szczegóły

 

Ogłoszenie I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, w granicach działki nr 5.

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa położona w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 5 o pow. 0,1863 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006805/4, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 5 (ul. Jeleniogórska, dz. nr 9/2).

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RIVa – grunty orne.

Działka znajduje się w strefie śródmiejskiej, na terenie miejscowości Kamienna Góra przy ul. Jeleniogórskiej. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe, mieszkalne, handlowo – usługowe oraz trakcja kolejowa. Obszar posiada regularny kształt. Jest to teren płaski. Przez obszar działki przebiega sieć gazowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskie w Kamiennej Górze Nr XXXIV/208/13
z dnia 11.09.2013 roku. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w konturze KS-1 – tereny zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości: zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, zabudowa garażowa oraz infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Uzupełniające przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (dla terenu KS-1) oraz infrastruktura techniczna
z niezbędnymi obiektami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 313 000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych
i 00/100).
Po ustaleniu nabywcy nieruchomości, do wylicytowanej ceny w prowadzonym przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT 23 %.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 1 lipca 2024 roku nie złożyły wniosku.

Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a (pok. 402, III piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) na konto: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nr
87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 PKO Bank Polski, najpóźniej do dnia 07.08.2024 roku.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają
w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się
z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia
07.08.2024 roku do godz. 14:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Kamiennej Górze, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt
i staraniem nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie dokona wpłaty całej należnej kwoty z tytułu nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 lub 405, tel. 75 64 50 119, 75 64 50 118. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 25/2024 Starosty Kamiennogórskiego
z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w Kamiennej Górze, obręb 5 przy ul. Jeleniogórskiej, oznaczonej jako działka nr 5, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowane na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także ogłoszone w prasie.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (Zarządzenie nr 32/2024 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 5 lipca 2024 roku).

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie